top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 • Web Sitemiz'den yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.

 • Web Sitemiz'e girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

 • Öğrencilerimizin/Firmaların Web Sitemiz'e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 

 • Tasarı Eğitim Yayınları söz konusu bilgileri öğrencilerimizin/firmaların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.  

 • Tasarı Eğitim Yayınları bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. 

 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz'den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Tasarı Eğitim Yayınları sorumlu değildir.

 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Tasarı Eğitim Yayınlarına aittir. Web Sitemiz'in içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.   

 • Öğrencilerimizin/Firmaların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.   

 • Öğrencilerimizin tüm bilgileri Wix sunucuları üzerinde güvenle saklanmaktadır. Bilgi için https://tr.wix.com/about/us

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Tasarı Eğitim Kurumları ("Dershane") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dershane olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Dershane ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

​2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Dershane tarafından sağlanan hizmet ve dershane faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Dershane birimlerimiz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Dershanemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

​Ayrıca, Dershane hizmetlerini kullanmak amacıyla şubelerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, dershanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, dershanemizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

​Toplanan kişisel verileriniz, dershanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, dershanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, dershanemiz ve dershanemiz iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (dershanemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, dershanemize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), dershanemiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve dershanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

​3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; dershanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, dershanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, dershanemiz ve dershanemiz iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (dershanemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), dershanemiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile dershanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
K
işisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda dershanemizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda dershanemiz sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

​5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle dershanemize iletmeniz durumunda dershanemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, dershanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

​KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişiler Verileriniz Koruma Altında
Tasarı Eğitim olarak, öğrencilerimizin ve firmaların özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin ve firmaların kişisel verilerinin kullanılmasında, öğrencilerimizin ve firmaların temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Öğrencilerimiz ve firmalar kişisel verilerini sayfamıza Satış bölümünde yer alan satış form ve satis@tasariegitimyayinlari.com mail ile elektronik ortam üzerinden bize iletebiliyorlar.


Biz bu verileri;

 • Her zaman güvenle saklıyor,

 • Öğrencilerimiz ile iletişime geçmek için kullanıyor,

 • Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

 

 

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,

 • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.

 • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,

 • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.


İyi günler dileriz.
 
*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

KVKK Açık Rıza Metnini okumak için tıklayınız.

bottom of page